Noterlik Ücret Tarifesi

Noter ücretleri, noter hizmetlerinden yararlanılırken ödenmesi gereken ücretlerdir. Türkiye’de noter ücret tarifeleri, her yıl Resmî Gazete’de yayımlanan Noterler Kanunu ve Noterler Hizmetleri Yönetmeliği’ne göre belirlenmektedir. Noterlik ücret tarifesi ile ilgili yayımlanan yönetmelikle, noter hizmetlerinin hangi koşullarda ve ne kadar ücret karşılığında verilebileceğini düzenlenmektedir. 2022 yılı noterlik ücret tarifesi hakkında detaylı bilgi için haberimizi okuyabilirsiniz.

Noter Ücreti Nedir?

Noter ücreti, noter hizmetleri için sizden talep edilen ücrettir. Noter ücretleri, hizmet türü, sayısı ve işlem derecesi gibi birçok kritere göre değişebilmektedir. Örnek, sözleşme düzenlemek için talep edilen noter ücreti ile tapu devir işlemi için istenen noter ücreti farklı olabilmektedir. Bazı noter ücretleri önceden belirlenmiş olabilmektedir. Noter ücret listelerine en yakın noterlerle iletişim kurarak öğrenilebilir. Önemli olan, noter hizmetleri için ödenen noter ücretlerin kanun ve yönetmeliklere uygun olmasıdır.

2023 yılı noterlik ücret tarifesi henüz yayınlanmamıştır. Ancak 2022 noterlik ücret tarifesi aşağıdaki şekildedir.

Madde 1- Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların %30’u oranında noter ücreti alırlar. Bu ücret, bir noterlik işleminde 6,93 TL’den az olamaz. Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler dikkate alınmaz.

Noter Düzenleme Ücreti Nedir?

Noter Düzenleme ücreti, noterde vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemelerinde alınmaktadır. Vasiyetname ve vakıf senedi noter düzenleme ücreti 313,53 TL’dir. Resmî Gazete yayınlanan Noter Düzenleme ücreti kanun maddesi şu şekildedir;

Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 313,53 TL düzenleme ücreti alırlar.

Noter vasiyetname ve vakıf senedi düzenleme işlemlerden “vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi” durumunda 313,53 TL düzenleme ücretin üçte biri oranında ücret alınmaktadır. Madde 2 ‘ye göre vasiyetname ve vakıf senedi düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınmaktadır.

Noter Yazı Ücreti Nedir?

Noter Yazı ücreti hakkında 02 Nisan 2022’de yayımlanan 3844 sayılı Resmî Gazete’de belirlenmiştir. 2022 Yılı Noterlik Ücret Tarifesine göre; noterler yazı ücreti için 9,50 TL almaktadır. Noter dairesinde çekilen fotokopi ücreti de 9,50 TL’dir. Sadece tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmamaktadır.

Noter Yazı ücreti kanun maddesi şu şekildedir; 

Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 9,50 TL yazı ücreti alırlar. Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine, noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete tabidir. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır. Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

Noter Çeviri Ücreti Nedir?

Noter onaylı tercüme fiyatları için net fiyat söylemek mümkün değildir. Noter çeviri hesaplama işlemleri için farklı kriterler bulunmaktadır. Ancak 2022 Noter çeviri ücretleri 3844 sayılı Resmî Gazete’de sayfa başı 78,65 TL çevirme ücreti olarak belirlenmiştir. Noter onaylı çeviri ücretleri hesaplama da kâğıdın 10 veya daha az satır için 78,65 TL çeviri ücretinin yarısı kadar ücret alınmaktadır.

Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103. üncü maddesi hükmü uyarınca, noter tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her sayfasından 78,65 TL çevirme ücreti alınır. Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10 veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

Noter Karşılaştırma Ücreti Nedir?

Resmî Gazete’de yayımlanan Noter Düzenleme ücreti için 5. maddeye göre; Noter Karşılaştırma ücreti için sayfa başına 9,50 TL ücret alınmaktadır.

Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 9,50 TL ücret alınır.

Noter Karşılaştırma ücreti özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden sayfa başına 9,50 TL ücreti geçerlidir.

Noter Tescil Ücreti nedir?

2022 yılı Noterlik Ücret Tarifesine göre Noter Tescil ücreti işlem başına 2,97 TL’dir. 02 Nisan 2022 tarihli ve 3844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022 Yılı Noterlik Ücret Tarifesine göre;

Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu olarak 2,97 TL tescil ücreti alınır.

Noter Emanetlerin Saklanması Ücreti Nedir?

Emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun saklama süresi kanunen belli olmayan emanet ücretleri, her yıl peşin olarak alınmaktadır. 2022 yılı Noterlik Ücret Tarifesine göre Noterler, emanetler için yıllık 21,95 TL ücret almaktadır. Emanet saklama sürecinde noter değişikliği durumunda, eski noter tarafından alınan saklama ücretinden geriye kalan süreye ait ücreti yeni notere devretmesi gerekmektedir. 2022 Yılı Noterlik Ücret Tarifesine göre;

Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli evrak olsun) maktu olarak yıllık 21,95 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla olsa dahi, tek saklama ücreti alınır. Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır. Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır. Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait tutarı yeni notere devreder.

Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti nedir?

3844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2022 Yılı Noterlik Ücret Tarifesine göre; noterler, harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen işlemlerde her imza için 7,96 TL ücret almaktadır.

Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın %30’u oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her imza için 7,96 TL ücret alırlar. Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 7,96 TL ücret alınır. Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine tebliğ edilecek her nüsha için 7,96 TL ücret alınır.

Noter Defter Onaylama Ücreti Nedir?

Noter tasdiki, ilgili belgelerin gerçekliğini ve geçerliliğini doğrulayan ve onaylayan işlem için kullanılmaktadır. Noter tasdik işlemi, belge üzerinde yapılan değişikliklerin, eksikliklerin veya yanlışlıkların belirtilerek düzeltilmesini de içermektedir. Noter tasdik işlemi, belgelerin geçerliliğini ve doğruluğunu kanıtlamak amacıyla yapılmaktadır. Noter tarafından tasdik edilen belgeler genellikle yasal olarak geçerli sayılmaktadır. Noter tasdik işlemi, özellikle resmî belgeler için önemlidir, ancak her türlü belge için yapılabilir. Noter Defter onaylama ücreti ise 2,97 TL olarak belirlenmiştir.

Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa dahil) 2,97 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 1,11 TL onaylama ücreti alınır. Yüz sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla olursa 1,11 TL ücret alınır. Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 1,11 TL ücret alınır. Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin onaylamasından da yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

Noter Bildirim Yazı Ücreti Nedir?

2022 Yılı Noterlik Ücret Tarifesine göre; Noter Bildirim yazı ücreti 2,97 TL olarak belirlenmiştir. Noterler, bu ücreti her yazı için almaktadırlar.

Noter Yol Ödeneği Nedir?

Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışına çıktıkları durumlarda belirli yol ödeneği almaktadır. Noterler veya vekilleri, ücret tarifesi onların yaptıkları işlemlerin türüne ve zorluk derecesine göre değişmektedir. Noter yol ödeneği ücretleri, 2022 Yılı Noterlik Ücret Tarifesine göre 37,65 TL alırken, piyango, özel ve resmî kuruluşların kurâ, seçim ve toplantıları için de 344,91 TL yol ödeneği almaktadır.

Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 37,65 TL yol ödeneği alırlar. Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kurâ, seçim ve toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 344,91 TL yol ödeneği alırlar.

Noter Aracılık Ücreti Nedir?

Noter aracılık hizmeti ücreti, tasdik ve diğer benzer işlemleri yaparken, işin gerektirdiği tüm giderlerin yanı sıra ücret için kullanılmaktadır. Noter aracılık ücreti, yapılan işlemlerin türüne ve zorluk derecesine göre değişebilir ve yasal bir düzenleme çerçevesinde belirlenmektedir. Aracı noterler, yaptıkları işlemler için maktu olarak 2,12 TL aracılık ücreti almaktadır.

Madde 12 – Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu olarak 2,12 TL aracılık ücreti alır.

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden alınacak ücret nedir?

Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi gibi işlemler, noterler tarafından yapılabilmektedir. Bu işlemler için de noterler tarafından ücret talep edilmektedir. Ayrıca yazı ücretleri de talep edilebilmektedir.

Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3’üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Noter Elektronik İşlemler Nedir?

Noter işlemleri, elektronik ortamda da yapılabilmektedir. Noter elektronik işlemlerde de ücret talep edilebilmektedir. Elektronik ortamda yapılan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imza ile onaylanmalıdır. Bu işlemler yasal olarak da geçerlidir. Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için noterlerin fiziksel olarak orada bulunması da gerekmemektedir.

Madde 14 – Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.

Noter Elektronik Tespit Ücreti Nedir?

Elektronik ortamdaki verilerin tespiti işlemleri, elektronik ortamda gerçekliğini ve doğruluğunu tespit etme işlemidir. Elektronik tespit işlemleri, noterler tarafından yapılabilmektedir. Noter elektronik tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 4,24 TL, sonraki her 100 KB için ise 2,12 TL ücret almaktadır.

Madde 15 – Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3’üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.

Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 4,24 TL, sonraki her 100 KB için ise 2,12 TL ücret alınır.

Noter Ücret Tarifesi Yürürlük Tarihi:

Noter Ücret Tarifesi, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 112’nci maddesi uyarınca hazırlanmış bir ücret tarifesidir. Noter Ücret Tarifesi, noterler tarafından yapılan işlemler için belirlenmektedir. Noter Ücret Tarifesi, Noterlik Ücret Tarifesinin Resmî Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır ve bu tarihten sonra yapılan işlemler için geçerlidir.

Madde 16 – Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112’nci maddesi uyarınca hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır.

2022 Yılı Çeşitli Noter İşlem Ücretleri
1- 2021 Yılı Noter Araç Satış Ücreti Fiyatlar (TL)
1.a- Sıfır Araç Tescili 207,00 TL
1.b- Araç Plakası Değiştirmeden 275,00 TL
1.c- Aracın Plakası Değişirse* 275,00 TL
2- 2021 Yılı Aslı Gibidir Noter Ücreti Fiyatlar (TL)
2.a- 1 Adet Tek Taraflı Evrak 70,00 TL – 89,00 TL
2.b- 2 Adet Tek Taraflı Evrak 140,00 TL – 160,00 TL
2.c- 1 Adet Çift Taraflı Evrak 80,00 TL – 120,00 TL
2.d- 2 Adet Çift Taraflı Evrak 140,00 TL – 190,00 TL
3- Standart 1 Sayfa Tercüme Onay Ücreti 203,00 TL
4- Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti 192,00 TL
5- Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti 192,00 TL
6- Noterden Genel Vekalet Ücreti 550,00 – 1.900,00 TL
7- Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti 192,00 TL
8- Diploma Noter Onayı Ücreti (Tercüme) 136,00 TL – 176,00 TL
9- Diploma Noter Onayı Ücreti (Aslı Gibidir) 70,00 – 90,00 TL
10- Noter İhtarname Ücretleri 155,00 – 1.000,00 TL
11 Noter silah devir ücreti 280 – 400 TL
12 Vasiyetname 700,00 – 3.000,00 TL

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir